In het programma Cultuurkracht023 werken scholen met cultuurpartners samen om de kwaliteit van hun cultuuronderwijs te verbeteren. Het programma is de uitwerking van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, waar Hart penvoerder van is. 

De impuls laat kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar kennismaken met een verscheidenheid van cultuur, zodat zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen door bewustwording van de eigen culturele kracht en de mogelijkheid om talenten te ontwikkelen. In Haarlem, Heemstede en Zandvoort groei je als kind op in een rijke culturele omgeving. Toch is toegang tot cultuur niet voor iedereen vanzelfsprekend. De school in de wijk speelt een cruciale rol.

De adviseurs van Hart begeleiden het proces tussen leerkrachten, docenten en cultuurpartners op scholen. Hart is verbinder bij het stimuleren van de samenwerking tussen scholen en culturele sector en organiseert activiteiten op gebied van scholing en kennisdeling.

Het Rijk stelt, samen met de gemeenten, geld beschikbaar voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. De subsidieregeling verloopt via het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Lees voor meer informatie over de uitvoering van deze regeling de samenvatting projectplan Cultuurkracht023

Meer informatie
Heb je nog vragen neem dan contact op met Nicolette Talboom, coordinator Kenniscentrum
NTalboom@hart-haarlem.nl

Deel dit