Ga direct naar inhoud

Zelfevaluatie instrument waarmee een school(bestuur) inzicht krijgt in de ontwikkeling van cultuureducatie.

Cultuureducatiescan is een instrument om de kwaliteit van cultuuronderwijs te meten op het gebied van beleid en de uitvoering ervan. De scan geeft daarbij inzicht in de mate waarop cultuureducatie geborgd is. De cultuureducatiescan is ontwikkeld op basis van het kwaliteitszorgprogramma WMK-PO door CultuurMij Oost en Cultuur Educatief Collectief.


Cultuureducatiescan bestaat uit een aantal componenten:

 • De kernkaders primair onderwijs, waarbij onder meer aandacht is voor onderwijsleerproces, ontwikkelingsprocessen van de leerling en kwaliteitszorg. De Onderwijsinspectie gebruikt de kernkaders primair onderwijs als instrument om de kwaliteit van de school te toetsen.
 • Onderdelen die specifiek betrekking hebben op de opbouw en uitvoering van cultuureducatie, zoals de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie, 21st Century Skills en Culturele Competenties.
 • De beleidsvoeringscyclus waarbij zowel de samenhang in beleidsfasen als de mate van verankering is opgenomen. Deze beleidsvoeringscyclus laat zich vergelijken met een PDCA-cyclus.


Cultuureducatiescan is beschikbaar op het niveau van schoolbestuur, directie en schoolteam:

 • Bestuurscan maakt zichtbaar in welke mate bovenschools beleid op het gebied van cultuureducatie is beschreven en wordt uitgevoerd.
 • De Quickscan voor schooldirecties bestaat uit een aantal vragen op hoofdlijnen die betrekking hebben op de thema’s en indicatoren uit de beleidscyclus. Welke punten zijn goed uitgewerkt, en welke punten zijn voor verbetering vatbaar.
 • De Schooldiagnose heeft vragen over de praktijk van cultuureducatie op de school en behandelt dezelfde onderwerpen als de Quickscan maar dan vanuit het perspectief van de praktijk van leerkrachten.
 • Disciplinescan is bedoeld voor scholen die willen excelleren in cultuureducatie of de nadruk willen leggen op een bepaald kunstvak.
 • Werksessie met de cultuureducatiescan


Werksessie schoolbestuur en directies

In een gezamenlijke werksessie vergelijken bestuur & schooldirecties de antwoorden en worden overeenkomsten en verschillen zichtbaar. Dit is een start voor verdere beleidsontwikkeling en –afstemming die vorm krijgen door het stellen van prioriteiten en het opstellen van een plan van aanpak.


Werksessie scholen

In een werksessie krijgt u als schoolleider inzicht in de ontwikkeling van cultuureducatie op uw school. U stelt op basis van dit inzicht en uw prioriteiten samen met uw team uw plan voor de komende (school)jaren vast.

Een werksessie duurt ongeveer 2,5 uur. In korte tijd komen de volgende onderdelen aan bod: nieuwste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie, het invullen van de Cultuureducatiescan, prioriteitenlijst opstellen naar aanleiding van de uitkomsten, korte bespreking van de uitgebreide rapportage.


Resultaat

 • Inzicht en overzicht in cultuureducatie: wat gaat er goed en wat verdient nog aandacht.
 • Prioriteitenlijst in aanpak voor kwaliteitsverbetering.
 • Een uitgebreide rapportage, onder andere geschikt voor de verantwoording aan de onderwijsinspectie.

Bij Hart is een gecertificeerd trainer aanwezig die deze werksessie kan begeleiden. Hieraan zijn kosten verbonden.


Kosten cultuureducatiescan

De aanschafprijs van de Cultuureducatiescan is eenmalig een bedrag van € 200. Daarnaast betaalt u jaarlijks € 60. Maakt u als bestuur of school al gebruik van WMK? Dan betaalt u alleen het jaarlijkse bedrag van € 60. Bij de eerste aanschaf worden de aanschafkosten en een deel van het jaartarief voor de rest van het jaar in rekening gebracht.


BESTELLEN

Klik hier om de cultuureducatiescan te bestellen.


MEER INFORMATIE

Voor vragen over de cultuureducatiescan en het aanvragen van een werksessie kunt u contact opnemen Nicolette Talboom (ntalboom@hart-haarlem.nl). Voor uitgebreidere informatie kunt u kijken op de website van cultuureducatiescan.