Financiële middelen primair onderwijs

Welke financiële middelen zijn er in het primair onderwijs beschikbaar om cultuureducatie vorm te geven? Hier vind je een overzicht.

Lumpsum
Scholen ontvangen van de rijksoverheid één budget voor alle kosten: de lumpsum. Hieruit worden alle personele en materiële kosten betaald. Je kunt dan onder andere denken aan leermiddelen, deskundigheidsbevordering en schoolontwikkeling. Schoolbesturen hebben hiermee een grote bestedingsvrijheid en kunnen zo het beleid beter afstemmen op de situatie van de scholen. Directeuren kunnen op hun beurt daarnaast keuzes maken voor budgettering die past bij het profiel en de behoeften van de school.

Velo gelden
In het primair onderwijs zijn de Velo (Vereenvoudigde Londo) gelden onderdeel van de lumpsum die bestemd zijn voor culturele vorming. Het budget is in schooljaar 2021-2022 per school € 111,53 en € 4,65 per leerling. Dit geld kan worden besteed aan culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.

Aanvullend komt er voor 2021/22 en 2022/2023 een bedrag van € 16,86 beschikbaar inclusief 3 euro per leerling voor museumbezoek. Dit is een overheveling van de prestatieboxgelden naar de lumpsum. Het ministerie wil zicht houden op dit specifieke budget voor cultuureducatie, ook om de aandacht voor cultuureducatie vast te houden. Daarvoor zal het ministerie via monitoring en vragenlijsten de komende jaren scholen bevragen over de inzet op dit gebied.

Ouderbijdrage
De Medezeggenschapsraad (MR) beslist of er een financiële bijdrage aan cultuureducatie besteed kan worden. Je kunt daarbij denken aan de kosten van een project, excursies, materialen of leerlingenvervoer. Een voordeel is dat het kan bijdragen aan het draagvlak voor cultuureducatie. Ouders zijn op deze manier betrokken bij de culturele activiteiten die de school uitvoert.

Subsidieregelingen primair onderwijs
Cultuureducatie met Kwaliteit

De rijksoverheid stelt sinds 2013 samen met gemeenten geld beschikbaar om cultuureducatie vast onderdeel van het curriculum te maken. In de nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 wordt gewerkt aan kwaliteit en kansengelijkheid door het stimuleren en professionaliseren van de samenwerking tussen scholen en cultuurpartners. Hart is penvoerder voor de gemeenten Haarlem, Zandvoort en Heemstede. Meer informatie.

Er zijn een groot aantal kunst- en cultuurfondsen. Meer informatie over fondsen vind je op de website van het LKCA: fondsen cultuuronderwijs

Tips voor inzet financiële middelen

  • Maak een cultuurbeleidsplan met daarin opgenomen de benodigde besteding aan cultuureducatie
  • Maak jaarlijks een begroting- en dekkingsplan zodat helder is welke middelen worden ingezet of nodig zijn.
  • Scholingen zoals de training tot interne cultuurcoördinator of een teamtraining kunnen betaald worden uit gelden voor deskundigheidsbevordering
  • Materialen voor een cultureel project of de beeldende lessen zijn te bekostigen uit gelden voor leermiddelen.