Proeftuinen

Hart organiseert proeftuinen rondom thema's voor scholen, cultuurpartners en andere experts. De proeftuinen richten zich op verschillende doelgroepen.

De culturele kookpot | voor scholen primair onderwijs & culturele partners
In een serie bijeenkomsten werken scholen en cultuurpartners samen binnen één van de thema’s burgerschapsvorming, meesterschap/ vakmanschap, taal en kunst, wetenschap en techniek. Door het bijeenbrengen van verschillende expertises worden gezamenlijk nieuwe samenwerkingen en producten ontwikkeld. Scholen zien mogelijkheden om niet het wiel te hoeven uitvinden en culturele instellingen kansen voor interdisciplinaire samenwerkingen. Het ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen is onderdeel van het proces. Hiermee werken we aan de integrale verbinding van cultuureducatie.

Cultureel speciaal |  voor scholen speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs
Deze proeftuin is erop gericht om een betere afstemming te krijgen van aanbod, gericht op de kinderen binnen het speciaal (basis)onderwijs. De ervaringen met ‘Partnerschap in cultuur’ waarin het Teylersmuseum heeft samengewerkt met drie scholen om een rondleiding toegankelijker te maken is hierin een voorbeeld. Onderdeel van dit netwerk zal ook het samenwerkingsverband zijn van CultuurMenu en een drietal speciaal onderwijsscholen bij het samenstellen van aanbod.
In Haarlem zijn dit met name cluster 3 en 4 scholen. Speciaal basisonderwijsscholen vallen niet onder speciaal onderwijs maar zijn een aparte groep. Toch willen we in eerste instantie starten met de gehele groep om vervolgens op basis van behoefte de cultuureducatievraag verder uit te werken.

Cultuur023 |  voor Vmbo- en praktijkscholen
In een proeftuin gaan de vmbo, praktijkscholen en cultuurpartners aan de slag rondom meesterschap en beroepsoriëntatie. Welke beroepen vind je zoal in het theater? Wat is er nodig om een productie te maken? Hoe ziet het leven van een kunstenaar er in de praktijk uit? Gezamenlijk wordt onderzocht hoe er een meesterschap route ontwikkeld kan worden, waarin leerlingen van het Vmbo deze verschillende aspecten van kunstberoepen gaan meemaken en de drempel verlaagd wordt om binnen te stappen bij een culturele instelling. Voor jongeren van de praktijkscholen is belangrijk dat zij de culturele omgeving beter leren kennen en dat culturele instellingen laagdrempelig worden.

De proeftuin is onderdeel van het programma Cultuurkracht 023; de uitwerking van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, waar Hart penvoerder van is.

Houd onze agenda in de gaten voor actuele informatie.