Over Hart Kenniscentrum

Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs is professioneel partner van het onderwijs, het culturele veld en de gemeente en brengt onderwijs en cultuur samen, om cultuuronderwijs met kwaliteit te realiseren. Wij zetten ons in om ieder kind de kans te bieden om in aanraking te komen met het rijke klimaat aan kunsten en cultureel erfgoed van Haarlem en haar omliggende gemeenten. Kwalitatief goed cultuuronderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de 21e -eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, creatief denken en mediawijsheid.

Convenant Cultuur en Primair Onderwijs
In 2015 sloten schoolbesturen, culturele instellingen en de gemeente Haarlem het Convenant Cultuur en Primair Onderwijs. Onderdeel hiervan is de opdracht aan Stichting Hart om een kenniscentrum voor cultuuronderwijs op te zetten. Hart geeft invulling aan dit kenniscentrum door scholen te stimuleren en te begeleiden om in samenwerking met culturele instellingen en kunstenaars uit de omgeving cultuuronderwijs een vaste plek te geven in het curriculum. Met het meerjarenprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit van het ministerie van OC&W, waarvan Hart de penvoerder is, geven wij hier vorm aan.

Werkwijze
Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs voorziet scholen, schoolbesturen en cultuurpartners van onafhankelijk advies en begeleidt de ontwikkeling van cultuuronderwijs. Belangrijk onderdeel hierin is de aandacht voor het creatieve proces. De werkwijze van Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs is gericht op het bevorderen van de professionalisering en het eigenaarschap bij de scholen en cultuurpartners.

Wat we daarvoor doen?

  • We begeleiden scholen bij het proces van visievorming.
  • We geven onafhankelijk advies bij het vinden van passend aanbod op basis van de vraag.
  • We versterken de culturele competenties van de leerkrachten door trainingen en coaching-on-the-job.
  • We geven scholing op het gebied van creativiteitsontwikkeling en vakoverstijgend werken, verzorgen vakspecifieke trainingen en geven invulling aan bovenschoolse studiedagen.
  • We bieden cultuurpartners van het onderwijs trainingen aan die co-creatie en dialoog-gestuurd samenwerken bevorderen.
  • We stimuleren samenwerking door het organiseren van (netwerk)bijeenkomsten en kennissessies.

Zo delen we de expertise in de stad en ontwikkelen we in gezamenlijkheid verder.

Agenda
Houd onze agenda in de gaten voor actuele informatie.

Contact
Voor meer informatie over Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs kun je contact opnemen met Nicolette Talboom:

ntalboom@hart-haarlem.nl 
T 023-553 04 18

Deel dit