In het programma Cultuurkracht023 werken scholen met cultuurpartners samen om de kwaliteit van hun cultuuronderwijs te verbeteren. Het programma is de uitwerking van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, waar Hart penvoerder van is.

Cultuurkracht 023 richt zich op scholen en leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs voor wie cultuur nog geen vanzelfsprekendheid is. Speciale aandacht gaat uit naar kinderen met een specifieke leerbehoefte. Leerlingen ontdekken hoe zij door cultuureducatie meer verbinding krijgen met hoofd, handen en hart. Samen met cultuurpartners begeleiden we leerkrachten in het versterken van basisvaardigheden in cultuureducatie, ontwikkelen we programma’s die aansluiten bij de ambitie van de school en co-creëren we nieuwe producten in de proeftuinen. Professionals kunnen gebruik maken van verschillende scholingen die door het jaar heen worden aangeboden. Tijdens bijeenkomsten brengt Hart de opgedane ervaringen en expertise van onderwijs en cultuur weer samen.

Het Rijk stelt, samen met gemeenten, budget beschikbaar voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. De subsidieregeling verloopt via het Fonds voor Cultuurparticipatie. De deelnemende gemeenten zijn Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Lees voor meer informatie over de uitvoering van deze regeling de samenvatting projectplan Cultuurkracht023.

Meer informatie
Heb je nog vragen neem dan contact op met Nicolette Talboom, coördinator Kenniscentrum 
ntalboom@hart-haarlem.nl