Privacyverklaring

In deze privacy- en cookie-verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden je aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

1. Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, bankgegevens, etc. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.


2. Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Stichting Hart (hierna te noemen Hart-Haarlem) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


3. Contactgegevens

Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem
T 023 553 0100
receptie@hart-haarlem.nl
www.hart-haarlem.nl


4. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hart-Haarlem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in een contact-, inschrijf-, aanmeld-, bestel- of toestemmingsformulier op onze website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer vast of mobiel
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een formulier, overige correspondentie of telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website


5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hart-Haarlem verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Hart heeft met de website niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kan worden voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact met ons op via receptie@hart-haarlem.nl. De informatie wordt dan door ons verwijderd.


6. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Hart-Haarlem verwerkt jouw persoonsgegevens voor het:

 • opnemen van contact;
 • aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • afhandelen van jouw betaling n.a.v. jouw inschrijving/aanmelding voor één van onze diensten;
 • informeren en adviseren;
 • doen van aanbiedingen;
 • uitvoeren van onderzoeken;
 • analyseren van jouw gedrag op onze website om daarmee deze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • afhandelen van complimenten of klachten;
 • uitoefenen en verdedigen van de rechten van Hart-Haarlem (bijvoorbeeld bij geschillen).


7. Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag Hart-Haarlem alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Hart-Haarlem houdt als rechtsgronden het volgende aan. Verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Hart-Haarlem waarbij Hart-Haarlem erop let dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is.


8. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Hart-Haarlem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen indien van toepassing.


9. Geautomatiseerde besluitvorming

Hart-Haarlem neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hart-Haarlem) tussen zit.


10. Delen van persoonsgegevens met derden

Hart-Haarlem deelt jouw gegevens niet met derden voor marketingdoeleinden, behalve als we je expliciete toestemming hebben of als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hart-Haarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


11. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website en applicaties maken gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk voor een toelichting op: 

https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen

Voor meer informatie en het gebruik van cookies op onze website en applicaties verwijzen wij je naar onze Cookie verklaring.


12. Inzage, verwijderen en wijzigen: wat zijn jouw privacyrechten?

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heb je verschillende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzage. Op jouw verzoek zullen wij je kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over je verwerken.
 • Recht op rectificatie. Op jouw verzoek zullen wij jouw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
 • Intrekken van je toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van jouw persoonsgegevens.
 • Recht van verzet. Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 • Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zullen wij je persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
 • Recht van bezwaar. Indien van toepassing, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag 'gerechtvaardigd belang'.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als van toepassing zullen wij je een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).
 • Recht tot indienen klacht. Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Een van jouw rechten uitoefenen
Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen, kun je dit doen door contact op te nemen met de in deze verklaring vermelde contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om het verzoek te doen met één van de bij ons bekende e-mailadres(sen) en o.v.v. van de betreffende instelling(en). In geval wij twijfelen aan de identiteit van de aanvrager, vragen wij je om langs te komen met een geldig ID bewijs of een kopie van een geldig ID bewijs te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Een handige app hiervoor is de kopieID app van de overheid.


13. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hart-Haarlem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. Je gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. We leggen derden die worden ingeschakeld bij het beheer en de ontwikkeling van de website of applicaties contractueel de verplichting op om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via receptie@hart-haarlem.nl.


14. Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 augustus 2018.