Leerplankader kunstzinnige oriëntatie (SLO)

Hoe kun je een doorgaande lijn binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie opbouwen?

Hoe ziet de opbouw van het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs er uit? Welk onderwijsaanbod past bijvoorbeeld het beste bij kinderen uit groep 4? En welke relaties heeft dit leergebied met andere leergebieden?

Het leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen. Hierin zijn competenties met betrekking tot het creatieve proces uitgewerkt in leerlijnen voor beeldend, dans, drama en muziek (de kunstzinnige vakdisciplines) en cultureel erfgoed. De leerlijnen laten de opbouw van deze competenties zien. Het is aan scholen te bepalen of ze het onderwijsaanbod in aparte vakken of meer in samenhang aanbieden.

Leidend voor het leerplankader kunstzinnige oriëntatie zijn de preambule, de karakteristiek en de kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Daarbij zijn extra aandachtspunten en de samenhang met 21e eeuwse vaardigheden beschreven. Het creatieve proces, waarbij het gaat over oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren, vormt de rode draad in de leerlijnen.

Bij kunstzinnige oriëntatie maken leerlingen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten waarmee mensen vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. Leerlingen leren ook zélf vorm en betekenis te geven aan hun bestaan. Ze leren de inhouden, vaardigheden en attitudes van de kunstzinnige vakdisciplines en van cultureel erfgoed (bewust) te gebruiken in hun proces van vormgeving en betekenisgeving.


Bron

Website SLO Kunstzinnige Oriëntatie


Handreikingen voor leerkrachten

Nieuw elan voor Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs

Kunstzinnige oriëntatie op school?