Ga direct naar inhoud

Welke financiële middelen zijn er in het basis- en voortgezet onderwijs beschikbaar om cultuureducatie vorm te geven?

PRIMAIR ONDERWIJS


Lumpsum en Prestatiebox

In het primair onderwijs ontvangen schoolbesturen één budget voor het geven van goed onderwijs: de lumpsum. Hieruit worden alle personele en materiële kosten bekostigd. Basisscholen ontvangen daarnaast extra budget via de regeling prestatiebox.

Binnen de lumpsum is een bedrag van € 4,39 per leerling en €105,31 per school opgenomen voor culturele vorming. Via de regeling prestatiebox is in schooljaar 2020 -2021 een bedrag van €16,73 per leerling beschikbaar voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief de € 3,00 euro per leerling voor museumbezoek. Zo kan iedere basisschoolleerling minimaal een keer in zijn schooltijd naar een museum.

Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden: aan cultuureducatie, taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en/of professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. In Haarlem is in het convenant cultuur en primair onderwijs afgesproken dat schoolbesturen het bedrag oormerken voor cultuureducatie.

Meer informatie


Ouderbijdrage

De Medezeggenschapsraad (MR) beslist of er een financiële bijdrage aan cultuureducatie besteed kan worden. Je kunt daarbij denken aan de kosten van een project, excursies, materialen of leerlingenvervoer. Een voordeel is dat het kan bijdragen aan het draagvlak voor cultuuronderwijs. Ouders zijn op deze manier betrokken bij de culturele activiteiten die de school uitvoert.


Subsidieregelingen PO

Op dit moment zijn de volgende subsidieregelingen beschikbaar voor het primair onderwijs:

  • Subsidieregeling mediakunst en erfgoededucatie (2018-2020)
  • Subsidieregeling Impuls muziekonderwijs (2015-2020)
  • Matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2017-2020)
  • Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (2017-2021)

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregelingen.


Tips voor inzet financiële middelen

  • Maak een cultuurbeleidsplan met daarin opgenomen de benodigde besteding aan cultuureducatie.
  • Maak jaarlijks een begroting- en dekkingsplan zodat helder is welke middelen worden ingezet of nodig zijn.
  • Scholingen zoals de training tot interne cultuurcoördinator of een teamtraining kunnen betaald worden uit gelden voor deskundigheidsbevordering.
  • Materialen voor een cultureel project of de beeldende lessen zijn te bekostigen uit gelden voor leermiddelen.

VOORTGEZET ONDERWIJS


CJP-Cultuurkaart

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen met de CJP-Cultuurkaart activiteiten betalen bij aangesloten cultuuraanbieders. Met hun Cultuurkaart krijgen leerlingen korting en kunnen docenten voordelig gebruik maken van het culturele aanbod. Aan de Cultuurkaart is jaarlijks een bedrag van minimaal € 5 per leerling gekoppeld, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Scholen kunnen dit bedrag aanvullen met € 10 per leerling waardoor er minimaal € 15 per jaar beschikbaar is voor klassikaal cultuuronderwijs.

Meer informatie


Subsidieregelingen VO

Op dit moment zijn de volgende subsidieregelingen beschikbaar voor het voortgezet onderwijs:

  • Subsidieregeling versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs (2018-2020)

Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil met deze regeling stimuleren dat scholen en cultuurpartners samen werken aan de versterking en verankering van cultuureducatie in het curriculum.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregelingen.

PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS


Fondsen

Naast subsidieregelingen is er de mogelijkheid om een aanvraag bij een fonds te doen. Dit zijn meestal aanvragen voor de financiering van projecten. En in sommige gevallen gericht op leraren of kinderen en jongeren.

LerarenOntwikkelfonds (2015-2020)
Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) stelt geld en ondersteuning beschikbaar voor docenten met vernieuwende ideeën in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Ook ideeën voor kunst en cultuur kunnen worden ondersteund. Klik hier voor meer informatie.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair, dit kan een leerkracht, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener zijn. Klik hier voor meer informatie.


Er is een groot aantal kunst- en cultuurfondsen. Meer informatie over fondsen vind je op de website van het LKCA.